[fáng yì zhàn]  

防疫站

编辑 锁定 讨论
为防治疾病(尤其是那些传染性强的流行性,并且不仅仅是针对人,对畜牧业的那些牲畜可能的疫病疫情也要进行防治)﹑研究保护和增强人类健康而设立的预防医疗机构。
中文名
防疫站
拼    音
fánɡ yì zhàn
解    释
epidemic prevention station;  
医疗机构。
研究保护和增强人类健康
防疫站 fánɡ yì zhàn
[解释]:epidemic prevention station; 1.a quarantine station ; epidemic station; epidemic prevention station